ul. Mrozowa 1, KRAKÓW, budynek adm. „HUT-PUS” S.A.

MIĘDZYZAKŁADOWA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA
przy ArcelorMittal POLAND S.A. w Krakowie

 S T A T U T

MIĘDZYZAKŁADOWEJ

KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ

PRZY ARCELORMITTAL POLAND S.A.

W  KRAKOWIE

 

 

KRAKÓW, 24.03. 2023 r

obejmuje zmiany wprowadzone

WZD w dniu 15 marca 2024 r. Uchwała Nr 2,3,4. 

 

 

 

 

STATUT

Międzyzakładowej  Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej

przy ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie.

 

 1. Postanowienia ogólne.
 • 1

Organizacja nosi nazwę  „Międzyzakładowa  Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa przy
ArcelorMittal Poland S.A.  w  Krakowie” i zwana jest w dalszym ciągu w skrócie MKZP

 • 2
 1. MKZP:

    1)  jest koleżeńską organizacją samopomocową,

    2)  zrzesza na zasadzie dobrowolności pracowników:
a) ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie,

 1. b) spółek:
  –  powstałych na bazie komórek organizacyjnych Huty im. Tadeusza Sendzimira S.A. w Kra-
  kowie (HTS S.A.)

–  utworzonych po likwidacji lub przekształceniu spółek pierwotnie działających na bazie
komórek organizacyjnych HTS S.A.,

–  nowo utworzonych, działających na terenie i w obszarze działania ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział w Krakowie,

 1. c) spółek z udziałem związków zawodowych, działających w ArcelorMittal Poland S.A.
  oddział w Krakowie, z którymi zawarto odrębne umowy,

    3)  samodzielnie organizuje i prowadzi swą działalność.

 1. Terenem działania MKZP są:

    1)  ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, ul.T.Sendzimira1.

     2)  spółki:

 1. a) powstałe na bazie komórek organizacyjnych Huty im. Tadeusza Sendzimira S.A. w Krakowie
  (HTS S.A.)
 2. b) utworzone po likwidacji lub przekształceniu spółek pierwotnie działających na bazie komórek
  organizacyjnych HTS S.A.,
 3. c) nowo utworzone, działające na terenie i w obszarze działania ArcelorMittal Poland S.A.
  Oddział w Krakowie,

     3)  spółki z udziałem związków zawodowych, działających w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
w Krakowie, z którymi zawarto odrębne umowy.

 1. Siedzibą MKZP jest Kraków ul. Mrozowa 1.
 • 3

Celem działania MKZP jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek , a w miarę posiadanych środków także zapomóg

 • 4

MKZP realizuje swoje cele na zasadach określonych niniejszym Statutem, przede wszystkim poprzez:

 • gromadzenie oszczędności członków MKZP na Funduszu A i udzielanie z zebranych środków pożyczek,
 • przyznawanie z uzyskanych środków własnych (Fundusz B) zapomóg o charakterze  jednorazowej pomocy bezzwrotnej.
 • gromadzenie składek na funduszu pośmiertnym (Fundusz D) i z tych środków przyznawanie zapomóg pośmiertnych oraz pokrywanie kosztu zakupu wiązanek dla zmarłych członków.
 1. Członkowie MKZP
 • 5
 1. Członkiem MKZP może być każda osoba wykonująca pracę zarobkową  spółek określonych w § 2 ust.1 pkt. 2 oraz emeryt lub rencista, dla którego spółki te były ostatnim pracodawcą.
 2. Pracownik zgłasza swoje przystąpienie do MKZP, składając w Zarządzie MKZP deklarację.

Preferowana forma pisemna

 1. W deklaracji pracownik zamieszcza oświadczenie, że chce ko­rzystać ze świadczeń określonych
  w § 4.
 2. Uprawnienie do świadczeń pośmiertnych (§ 4 pkt. 3) przysługuje członkowi, który złożył deklarację udziału w Funduszu D przed upływem dwóch lat od podjęcia pracy w spółkach, o których mowa w § 2 ust.1 pkt. 2, lub nie ukończył 30 lat w chwili składania deklaracji a rozpoczynając pracę nie był emerytem lub rencistą.
 3. Decyzję o przyjęciu do MKZP podejmuje Zarząd MKZP nie później niż w ciągu miesiąca od
  dnia złożenia deklaracji. Decyzja od­mowna wymaga uzasadnienia.
 • 6
 1. Członek MKZP jest zobowiązany:
  • wpłacić wpisowe, a w przypadku emerytów i rencistów korzystających z Funduszu D, wyrażających chęć korzystania z funduszy A, B i C, kwotę wkładu minimalnego, w wysokościach ustalonych przez Zarząd MKZP
  • wpłacać na swój wkład oszczędnościowy w MKZP co miesiąc 3% kwoty swego wynagrodzenia miesięcznego,
  • wpłacać co miesiąc bezzwrotną składkę na fundusz pośmiertny w wysokości ustalonej przez
   Walne Zebranie Delegatów,

      W przypadku osób wykonujących prace zarobkową w/w płatności będą potrącane z

      wynagrodzenia lub zasiłku, na podstawie zgody wyrażonej w OŚWIADCZENIU.

 • przyczyniać się do rozwoju MKZP, usuwania niedociągnięć i usprawnienia jej działalności
  oraz jak najpełniejszego osiągnięcia celu określonego w § 3, ain. zgłaszać organom
  MKZP skargi i wnioski z tego zakresu,
 • przestrzegać ściśle Statutu oraz postanowień organów MKZP.
 • wskazać co najmniej jedną osobę uprawnioną do otrzymania wkładu członkowskiego

w razie śmierci ,, zwaną dalej ,,osobą uprawnioną ‘’ , i przedłożyć Oświadczenie RODO tej osoby

 • aktualizować swoje dane osobowe
 1. Członek MKZP, który przeniósł z poprzedniego miejsca pracy swój wkład oszczędnościowy,
  nie płaci wpisowego, obowiązany jest jednak złożyć deklarację przystąpienia do MKZP.
 • 7

Członek MKZP ma prawo:

 • gromadzić swoje oszczędności w MKZP i dysponować swoim wkła­dem oszczędnościowym
  stanowiącym jego własność – a w szcze­gólności:
  a) może wpłacić jeden raz w miesiącu na swój wkład:
  – dodatkowo kwotę nie przekraczającą wysokości obowiązkowej składki miesięcznej – jeśli
  jest pracownikiem (§ 6 ust.1 pkt. 2),
  – kwotę nie przekraczającą wysokości średniej w skali MKZP składki miesięcznej – jeżeli
  jest emerytem lub rencistą,
 1. jeśli stan jego oszczędności przekracza wysokość podstawo­wego wkładu oszczędnościowego (§ 14), może wycofać, w ra­mach możliwości finansowych MKZP, nadwyżkę w całości lub części – pod warunkiem że:
  – nie posiada zadłużenia w MKZP,
  – posiada wprawdzie zadłużenie, ale uzyskał zgodę poręczy­cieli na wycofanie części wkładu,
 • zaciągać pożyczki,
 • korzystać z zapomogi bezzwrotnej,
 • ubiegać się o przyznanie zapomogi pośmiertnej,
 • oddziaływać bezpośrednio na zarządzanie MKZP, a przede wszystkim:
  a) wybierać delegatów na zebrania oddziału,
  b) być wybieranym do organów MKZP,
  c) brać udział z głosem doradczym w obradach zebrań delegatów.
 • 8

Członek MKZP nabywa uprawnienia określone:

 • w § 7 pkt. 1 i 5 – z chwilą przyjęcia do MKZP i wpłacenia wpisowego,
 • w § 7 pkt. 2 i 3- po uiszczeniu dwóch kolejnych wpłat mie­sięcznych na wkład oszczędnościowy,
 • w § 7 pkt. 4 – po wpłaceniu sześciu kolejnych, miesięcznych składek odpowiednio na wkład oszczędnościowy i fundusz pośmiertny.
 • 9
  1. Członek MKZP, który przeszedł na emeryturę lub rentę:
 • może wkład oszczędnościowy:
  1. wycofać w pełni, rezygnując z uprawnień określonych w § 7 pkt. 2 i 3 albo,
 1. pozostawić w dowolnej wysokości, jednak nie mniej niż wkład minimalny, zachowując upraw­nienia określone w § 7 pkt. 2 oraz pkt. 3 ( zapomoga bezzwrotna nie może być wyższa niż wkład minimalny)
  • jest zwolniony od obowiązkowych wpłat miesięcznych na swój wkład oszczędnościowy,
  • traci uprawnienie do zapomóg określonych w § 7 pkt. 4 – w razie zalegania z zapłatą mie­sięcznej składki na fundusz pośmiertny, jeżeli nie posiada wkładu oszczędnościowego
   (§ 39 ust. 4):
   a) standardowo przez okres trzech miesięcy,
 1. b) w przypadku gdy osiągnął 80 lat życia, przez okres sześciu miesięcy
  1. Członek MKZP przebywający na urlopie bezpłatnym, macierzyń­skim i wychowawczym jest zwolniony od obowiązku dokonywania miesięcznych wpłat na wkład oszczędnościowy do czasu podjęcia pracy.
  2. Emeryt lub Rencista który ukończył 100lat zostaje zwolniony z zapłaty miesięcznej składki na fundusz pośmiertny od następnego roku w którym ukończył 100lat.

Zwolnienie z opłat daje możliwość korzystania a zapomogi określonych w § 7 Statutu na ogólnych zasadach.

 • 10
  1. Członkostwo MKZP wygasa w razie:
   • rezygnacji zgłoszonej na piśmie lub śmierci członka,
   • skreślenia z listy członków w związku z:
  2. rozwiązaniem stosunku pracy ze spółką określoną w § 2 ust.1 pkt. 2 – z wyjątkiem
   przejścia na emeryturę lub rentę,
  3. zaleganiem z zapłatą składek na fundusz pośmiertny w przypadku określonym w § 9
   1 pkt. 3,
 • wykluczenia z MKZP z powodu:
  a)  działalności sprzecznej z celami, Statutem i postano­wieniami organów MKZP w

 sprawach zasadniczych,
b)  postępowania naruszającego zasady moralno-etyczne oraz współżycia koleżeńskiego
i społecznego.

 1. Od uchwały Zarządu MKZP o wykluczeniu (ust.1 pkt. 3) przysłu­guje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów.
 • 11
 1. W przypadkach wyjątkowych, gdy nieopłacenie składki na fun­dusz pośmiertny nastąpiło z przyczyn poważnych i od członka niezależnych, członkostwo wygasłe w myśl § 10 ust.1 pkt. 2 lit. b może być przywrócone pod warunkiem uregulowania zaleg­łych składek. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd MKZP na wniosek zainteresowanego.
 • 12
  1. Pracownik, który wystąpił z MKZP (zrezygnował), może być ponownie przyjęty do niej po upływie 3 miesięcy od daty rezygnacji i po wpłaceniu ponownie wpisowego.

Przyjęcie do MKZP jest na zasadach ogólnych określonych w Statucie, z tym, że nie może  być ponownie przyznane uprawnienia do zapomóg pośmier­tnych.

 1. Emeryt i rencista nie może być ponownie przyjęty do MKZP.
 • 13
 1. Osobom, których członkostwo w MKZP wygasło, przysługuje zwrot ich członkowskiego wkładu oszczędnościowego najpóźniej w cią­gu dwóch miesięcy od daty wygaśnięcia członkostwa, a w razie śmierci członka niezwłocznie.
 2. Zwrot wkładu, po potrąceniu z niego należności MKZP (zadłużenia, zaległe składki, poręczenia, naprawa szkody), nastę­puje do rąk:
  • uprawnionego lub osoby przez niego upoważnionej,
  • osoby wskazanej przez uprawnionego w deklaracji wstąpienia do MKZP – w razie śmierci uprawnionego,
 • spadkobierców uprawnionego, zgodnie z obowiązującymi prze­pisami – w razie braku osoby,
  o której mowa w pkt. 2.
 1. Jeżeli były członek MKZP nie odbierze swego wkładu w ciągu dwóch miesięcy, wkład ten po zatwierdzeniu bilansu MKZP za rok, w którym nastąpiło wygaśnięcie członkostwa – zostaje przeniesiony na fundusz rezerwowy.
 • 14
  1. Podstawowy wkład oszczędnościowy członka MKZP wynosi 100% je­go miesięcznego wynagrodzenia za pracę.
  2. Oszczędnościowe wkłady członkowskie nie są oprocentowane.
 • 15
  1. Członek, który z własnej winy wyrządził MKZP szkodę, obowią­zany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.
  2. Za straty w działalności MKZP odpowiadają solidarnie wszyscy członkowie MKZP – do wysokości ich członkowskiego wkładu oszczędnościowego

III.   Organizacja MKZP

 • 16
  1. Określona Statutem działalność MKZP prowadzona jest na szczeblu MKZP i jej oddziałów.
  2. Strukturę organizacyjną MKZP, a m.in. liczbę, lokalizację i zasięg działania jej oddziałów ustala Walne Zebranie Delega­tów.
 • 17

Organami MKZP są:

 • organy stanowiące:
  1. na szczeblu MKZP – Walne Zebranie Delegatów MKZP,
  2. na szczeblu oddziału – zebrania delegatów oddziału,
   • organy wykonawcze i zarządzające:
    1. na szczeblu MKZP – Zarząd MKZP,
    2. na szczeblu oddziału – zarząd oddziału,
     • centralny organ kontrolny – Komisja Rewizyjna MKZP.
 • 18
  1. Wybór (powołanie i odwołanie):
   • delegatów na oddziałowe zebrania – dokonywany jest bezpośrednio przez członków MKZP, objętych zasięgiem działania oddziałów,
   • delegatów na Walne Zebranie oraz członków zarządów oddziałów – dokony­wany jest przez zebrania delegatów oddziałów,
   • członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej MKZP – dokonywany jest przez Walne Zebranie
    Delegatów.
  2. Kadencja organów MKZP trwa cztery lata, przy czym Walne Zebranie Delegatów może podjąć decyzję o skróceniu lub wydłużeniu kadencji. Jeżeli kadencja zarządu i komisji rewizyjnej upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.2)), lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru tych organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
 • 19
 1. Liczba członków wybieranych do organów na szczeblu MKZP jest ustalana przez Walne Zebranie Delegatów.
  1. Szczegółowe liczby członków organów, tak na szczeblu MKZP jak i na szczeblu jej oddziałów oraz tryb, metody i terminy przeprowadzania wyborów ustala Zarząd MKZP.
 • 20

Wybory przeprowadzane są zgodnie z następującymi zasadami:

 • do organów MKZP może kandydować każdy członek MKZP,
 • liczba kandydatów nie jest ograniczona,
 • głosowanie jest:
  1. na delegatów na zebrania – jawne,
  2. w pozostałych przypadkach – tajne,
   • głosuje się na poszczególnych kandydatów.
 • 21
  1. W trakcie kadencji członek organu MKZP może być odwołany :
   • z powodu niewypełniania swych zadań oraz naruszenia Statutu i postanowień właściwych
    organów MKZP,
   • w takim samym trybie, w jakim został powołany,
   • w formie uchwały, podjętej po wysłuchaniu go, oraz wykaza­niu mu przyczyny i zasadności odwołania.

4 ) Członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej nie może być osoba, która została skazana prawo

 mocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W razie skazania członka zarządu lub komisji rewizyjnej za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w trakcie kadencji, walne zebranie członków odwołuje członka z pełnionej funkcji.

 1. Mandat członka organu MKZP wygasa przed upływem kadencji w razie:
  • wygaśnięcia członkostwa MKZP,
  • rezygnacji z mandatu,
  • niemożności pełnienia zadań przez okres dłuższy niż połowa kadencji.
   1. W razie odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka organu, wyznaczony jest na jego miejsce jeden z zastępców, który w stosownych wyborach uzyskał niższą liczbę głosów.
 • 22
 1. W działalności organów MKZP obowiązują zasady demokracji, kolegialności i jawności, a przede wszystkim:
 • wszystkie organy MKZP pochodzą z wyboru,
 • uchwały, postanowienia i decyzje podejmowane są kolegial­nie, zwykłą większością głosów,
  a dokumenty i wszelkie pisma podpisywane są przez co najmniej dwie upoważnione przez Zarząd osoby,
 • organy MKZP udzielają członkom informacji i wy­jaśnień z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
  1. Członkowie organów MKZP wykonują swe zadania spo­łecznie.
 • 23
 1. Walne Zebranie Delegatów MKZP może być zwyczajne lub nadzwy­czajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów MKZP zwołuje Zarząd MKZP co najmniej raz w roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów MKZP zwołuje:
  • Zarząd MKZP z własnej inicjatywy lub na wniosek :
   a) Komisji Rewizyjnej MKZP,
   b)  1/3 delegatów na Walne Zebranie MKZP,
 1. c) podmiotu sprawującego kontrole nad MKZP, o którym mowa w art. 5 Ustawy o KZP
 • Komisja Rewizyjna MKZP w razie zawieszenia Zarządu MKZP.
  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej, niż po pięciu dniach od zawiadomienia delegatów o zebraniu.
  2. W Walnym Zebraniu Delegatów:
   • biorą udział z głosem decydującym wszyscy delegaci,
   • mogą brać udział z głosem doradczym inni członkowie MKZP.
 • 24

Walne Zebranie Delegatów MKZP:

 • decyduje w sprawach zasad działania MKZP, a przede wszystkim:
  1. ustala i aktualizuje Statut i strukturę organizacyjną MKZP,
  2. podejmuje decyzje dotyczące konieczności podjęcia działań wynikających z sytuacji

 pandemicznej i ekonomicznej oraz inne nie ujęte w statucie.

 1. stanowi o likwidacji MKZP i zasadach jej przeprowadzenia,
  • rozpatruje wyniki wyborów do Walnego Zebrania oraz dokonuje wyboru i odwołania członków Zarządu MKZP i Komisji Rewizyjnej MKZP,
 • sprawuje ogólny nadzór nad całokształtem działalności i gos­podarki MKZP, a przede wszystkim:
  1. rozpatruje, ocenia i przyjmuje (zatwierdza): sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej MKZP, bilans roczny i plan gospodarki funduszem zapomogowym oraz udziela absolutorium Zarządowi,
  2. rozpatruje sprawy nadzwyczajnych szkód, strat i wydatków oraz podejmuje stosowne decyzje, m.in. w sprawie ich po­krycia (§ 38 ust. 2 pkt. 1),
  3. decyduje o dokonaniu przesunięć środków finansowych pomię­dzy funduszami rezerwowym
   i zapomogowym (§ 37 ust. 1 pkt. 1 i § 38 ust. 2 pkt. 3),
  4. określa maksymalną wysokość pożyczek,
  5. ustala wysokość składki na fundusz pośmiertny i wysokość zapomóg pośmiertnych oraz ogranicza, bądź nawet zawiesza dokonywanie wypłat z funduszu pośmiertnego w razie poważ­nego obniżenia się jego środków i podejmuje odpowiednie ustalenia w sprawie dalszego postępowania,
  6. rozpatruje odwołania  od uchwał i decyzji  Zarządu  MKZP oraz skargi  na działalność
   Zarządu i Komisji Rewizyjnej MKZP oraz decyduje o ich załatwieniu,
  7. przyznaje tytuł „Zasłużony Członek MKZP” członkom, którzy swą długoletnią, ofiarną pracą w sposób szczególny przy­czynili się do powstania, rozwoju oraz osiągnięcia przez MKZP dobrych wyników działalności.
  8. 6. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego zebrania albo

     uchylające tę uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków MKZP oraz

      wszystkich jej organów

 • 25

Postanowienia § 23 mają odpowiednie zastosowanie do zebrania delega­tów oddziału – z tym, że nadzwyczajne zebranie delegatów zwołuje zarząd oddziału, a w razie jego zawieszenia – Zarząd  MKZP.

 • 26

Zebranie delegatów oddziału:

 • sprawuje ogólny nadzór nad działalnością i gospodarką MKZP w zakresie działania oddziału.
 • rozpatruje wyniki wyborów do zebrania delegatów oraz dokonuje wyboru i odwołania:
  1. delegatów na Walne Zebranie Delegatów,
  2. członków zarządu oddziału.
 • 27

1.     Zarząd MKZP na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału zadań pomiędzy swoich członków, a przede wszystkim:

 • wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępców, sekretarza i skarbnika oraz ich zastępców – tworzących łącznie Prezydium Zarządu,
 • określa zadania, uprawnienia i odpowiedzialność członków Zarządu i jego Prezydium oraz powołuje zespoły robocze do wykonywania określonych, stałych zadań.
  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się raz w tygodniu, a zes­połów roboczych w każdy roboczy dzień tygodnia. Zarząd MKZP i jego Prezydium mogą zapraszać na swe posiedzenia przedstawiciela Komisji Rewizyjnej (§ 30 ust. 2).
 • 28

Zarząd MKZP:

 • prowadzi sprawy organizacyjne MKZP, a przede wszystkim:
  1. przyjmuje członków i przeprowadza czynności związane z wygaśnięciem członkostwa (§ 10)
  2. organizuje wybory do organów MKZP (§§ 18-22),
  3. opracowuje i przedstawia Walnemu Zebraniu Delegatów pro­jekty uchwał w sprawie zasad działania MKZP (§ 24 pkt. 1),
  4. zwołuje i sprawuje obsługę posiedzeń Walnego Zebrania De­legatów oraz zapewnia realizację jego uchwał,
  5. organizuje prace własne i zarządów oddziałów,
   • prowadzi prace bieżące z zakresu zarządzania MKZP, a przede wszystkim:
    a) ustala wytyczne, kierunki i plany działania oraz dopilno­wuje ich realizacji,
    b) nadzoruje bieżąco działalność zarządów oddziałów, a m.in.:

  – udziela im instruktażu,

  – zatwierdza proponowane zapomogi bezzwrotne w podwyższonej wysokości.

  – rozpatruje odwołania od ich decyzji, zwłaszcza związa­nych z udzielaniem pożyczek, a następnie,
w razie stwier­dzenia naruszenia Statutu – uchyla decyzję i zwraca sprawę za­rządowi oddziału
z odpowiednim pouczeniem,

  – analizuje skargi na działalność zarządów oddziałów, jak również wnioski w sprawie jej

     usprawnienia i podejmuje stosowne środki,
– w razie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w dzia­łaniu zarządu oddziału i nie wykonywa-
nia poleceń, w celu ich usunięcia – zawiesza go w działalności i zwołuje w ciągu 14 dni od dnia
zawieszenia, nadzwyczajne zebranie delegatów oddziału w celu wyboru nowego zarządu,

 1. analizuje uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne, usto­sunkowuje się do nich i zapewnia ich realizację,
 2. rozpatruje skargi na działalność MKZP i wnioski w spra­wie jej usprawnienia oraz wyciąga stosowne wnioski,
 3. dokonuje okresowo oceny wywiązywania się ze swych obo­wiązków przez członków Zarządu MKZP i zarządów oddzia­łów, a następnie na podstawie jej wyników:
  – przyznaje dyplomy uznania i odzna­ki MKZP,
  – występuje do Walnego Zebrania Delegatów z wnioskiem o przyznanie tytułu „Zasłużony
  Członek MKZP”,

       – w przypadkach określonych w § 10 ust. 1 pkt. 3 podej­muje uchwałę o wykluczeniu winnego
z MKZP,
– w przypadkach określonych w § 21 ust. 1 – występuje do Walnego Zebrania Delegatów –
bądź stosownie do właściwości do zebrania delegatów oddziału – z wnioskiem o odwołanie
winnego ze składu organu MKZP,

 1. opracowuje okresowe sprawozdanie z działalności MKZP oraz przedstawia je Walnemu
  Zebraniu Delegatów do przyjęcia (zatwierdzenia),
 1. współpracuje z komórką prowadzącą z ramienia Spółki (§ 2 ust.1 pkt. 2 lit. a) obsługę rachunkową i kasową MKZP oraz z innymi komórkami organizacyjnymi wymienionej Spółki obowiązanymi do wykonywania poszczególnych zadań z zakresu obsługi MKZP – stosownie do obo­wiązujących w niej przepisów zewnętrznych i wewnętrz­nych.
 2. współdziała i reprezentuje MKZP wobec władz, instytucji i organizacji zewnętrznych oraz
  wobec zarządów spółek (§ 2 ust.1 pkt. 2) i orga­nizacji społecznych,
 • przyznaje zapomogi pośmiertne oraz pokrywa koszt zakupu wią­zanki dla zmarłego członka,
 • prowadzi politykę w zakresie udzielania świadczeń i gospodar­ki funduszami MKZP, a przede wszystkim:
  a)  przygotowuje i przedstawia Walnemu Zebraniu Delegatów do przyjęcia i zatwierdzenia
  materiały określone w § 24 pkt. 3,
 1. w zakresie Funduszu:

– A – ustala limity kwotowe na pożyczki dla zarządów oddziałów, odracza spłaty pożyczek i

  decyduje o obniżeniu rat (§ 48).

– B- ustala limity kwotowe dla zarządów oddziałów i Zarządów MKZP,(rezerwa do dyspozycji

               Prezydium),zatwierdza zapomogi bezzwrotne proponowane przez zarządy oddziałów w

               podwyższonej wysokości, przyznaje zapomogi dla członków Zarządu oraz może

               proponować dokonanie odpisu z rezerwy Prezydium (do 10%) na bieżące wydatki kwotę tę

               pozastawia na Funduszu C, po akceptacji Walnego Zebrania Delegatów.

 1. decyduje o spisaniu na straty nieściągalnych należności MKZP z tytułu zadłużenia byłych członków oraz o dokonaniu wydatków związanych z bieżącą działalnością MKZP,
 2. ustala wysokość kwoty:
  – wpisowego,
  –  wkładu minimalnego,
  –  średniej składki miesięcznej wpłacanej dobrowolnie przez emerytów i rencistów na wkłady,
  –  na zakup wiązanki dla zmarłego członka MKZP,
 3. analizuje stan i wykorzystanie funduszów MKZP,
  • prowadzi inne sprawy z zakresu działalności MKZP,
  • dokonuje wykładni Statutu MKZP oraz uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Delegatów.
 • 29
  1. Postanowienia § 27 stosuje się odpowiednio do zarządu oddziału.
  2. Zarząd oddziału:
   • prowadzi gospodarkę funduszami MKZP – w granicach limitów przydzielonych mu przez
    Zarząd MKZP, a przede wszystkim:
 1. udziela pożyczek, opiniuje odraczanie ich spłaty oraz obniżenie wyso­kości miesięcznych rat pożyczki,
 2. przyznaje bezzwrotną pomoc, a przy zapomogach w podwyższonej wysokości, występuje do Zarządu MKZP o ich zatwierdzenie.
 3. przedstawia Zarządowi MKZP odwołania od swoich decyzji w powyższych sprawach,
  a następnie postępuje zgodnie z je­go pouczeniem,
 4. analizuje stan i sposób wykorzystania funduszów oraz wys­tępuje do Zarządu MKZP
  z wnioskami z tego zakresu,
 • ocenia wyniki działalności oraz podejmuje środki dla jak najpełniejszego osiągnięcia celów działania MKZP (§ 3), a przede wszystkim:
  1. zachęca pracowników, aby wstępowali do MKZP, a członków aby nie wycofywali
   swego wkładu oszczędnościowego,
 1. uświadamia członkom, że:
  – fundusze MKZP są tworzone ze środków wszystkich człon­ków i przeznaczone dla
  nich wszystkich,
  – o pierwszeństwie w uzyskaniu świadczenia decyduje ko­lejność złożenia wniosku i
  hierarchia potrzeb,
  – wszyscy członkowie mają wpływ na działalność MKZP,
 • organizuje złożenie wiązanki na grobie członka MKZP,
 • kieruje działalnością MKZP na swoim odcinku, a m.in.:
  a) zwołuje zebrania delegatów oddziału,
  b)  współpracuje z Zarządem MKZP i komórką prowadzącą obsługę rachunkową i kasową
  ze strony Spółki (§ 2 ust.1 pkt. 2 lit. a),
 1. c) współdziała i reprezentuje oddział wobec kierownictwa komórki organizacyjnej spółki
  (§ 2 ust.1 pkt. 2), przy której działa i orga­nizacji społecznych przy tej komórce,
 1. d) opracowuje sprawozdanie ze swojej działalności na koniec kadencji i przedstawia je na
  zebraniu wyborczym delegatów oddziału,
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Walne Zebranie Delegatów, zebranie delegatów oddziału i Zarząd MKZP.
 • 30
  1. Komisja Rewizyjna MKZP na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i ich zastępców, a następnie dokonuje podziału zadań pomiędzy swoich członków oraz określa tryb i metody kontroli.
  2. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi Komisji
   przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu MKZP
   i jego Prezy­dium.
  3. Członkowie Komisji .Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Za­rządu MKZP, ani zarządu
   oddziałowego.
 • 31
 1. Komisja Rewizyjna MKZP:
 • kontroluje całokształt działalności Zarządu MKZP i zarzą­dów oddziałów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
  1. przestrzeganie Statutu i uchwał Walnego Zebrania Dele­gatów,
  2. legalność i słuszność dyspozycji dotyczących wpłat i wypłat oraz prawidłowość dokumentacji,
  3. prawidłowość gospodarowania funduszami,
 • kontroluje prawidłowość rachunkowości i obsługi kasowej MKZP, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
  1. prawidłowość dokumentacji operacji finansowych,
  2. prawidłowość organizacji rachunkowości oraz sprawność i terminowość obsługi rachunkowej i kasowej,
  3. zabezpieczenie i ochronę mienia MKZP,
   • ustala i przedstawia Zarządowi MKZP ujawnione niedociąg­nięcia i ich przyczyny oraz wnioski mające na celu usunię­cie niedociągnięć i usprawnienie prac, a następnie dopilnowuje ich realizacji,
   • składa Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie z wyników kontroli wraz z oceną działalności Zarządu MKZP i wnios­kiem dotyczącym udzielenia absolutorium.
  4. Komisja Rewizyjna MKZP przeprowadza kontrolę działalności MKZP co najmniej raz na kwartał. Wyniki kontroli ujmowane są w protokole, który podpisują:
   • członkowie Komisji biorący udział w kontroli,
   • przedstawiciele Zarządu MKZP,
   • kierownik komórki sprawującej obsługę rachunkową i kasową MKZP.
 • 32

W razie stwierdzenia powtarzającego się w działalności MKZP nieprzestrzegania Statutu i uchwał Walnego Zebrania Delegatów, a zwłaszcza postępowania sprzecznego z celami MKZP, bądź spowodo­wania straty majątkowej – Komisja Rewizyjna MKZP:

 • powoduje niezwłoczne zwołanie posiedzenia Zarządu MKZP oraz przedstawia ujawnione niedociągnięcia wraz ze stosownymi za­leceniami, m.in. w sprawie zawieszenia, a następnie spowodo­wania odwołania odpowiedzialnych członków zarządów oddziałów,
 • jeśli Zarząd MKZP nie dostosuje się do zaleceń, albo jeśli sam jest bezpośrednio odpowiedzialny za te uchybienia:
  1. zawiesza niezwłocznie Zarząd MKZP w działalności,
  2. w ciągu 14 dni od dnia zawieszenia Zarządu MKZP zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, na którym przedsta­wia sprawozdanie sytuacyjne wraz z wnioskami (m. in. w
   sprawie wyboru nowego składu Zarządu MKZP).
 • 33
  1. Do dysponowania przyznanymi limitami pieniężnymi na pożyczki i jednorazową pomoc bezzwrotną uprawnione są wyłącznie właściwe zarządy (ust. 2).
  2. Zgodnie z §§ 28, 29 i 33 ust.1 – za prawidłową gospodarkę funduszami MKZP odpowiedzialni są:
   • zarządy oddziałów – w zakresie swoich limitów, zadań i uprawnień,
   • Zarząd MKZP:
    1. bezpośrednio – w zakresie pozostających w jego dyspozycji środków finanso­wych MKZP,

      zadań i uprawnień,

 1. b) pośrednio – z tytułu ogólnego nadzoru za gospodarkę prowadzoną przez zarząd oddziałów.
  • komórka księgowości prowadząca z ramienia Spółki (§ 2 ust.1 pkt. 2 lit. a) obsługę rachunkową i kasową MKZP.
   1. Komisja Rewizyjna MKZP odpowiedzialna jest za niedociągnięcia w gospodarce środkami
    finansowymi MKZP, które zaistniały na skutek jej zaniedbań w wykonywaniu zadań kontrolnych (§§ 31 i 32).
   2. Niezależnie od odpowiedzialności zbiorowej, wszyscy członko­wie organów MKZP:
    • ponoszą osobistą odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie, w tym także przy
     kolegialnym podejmowaniu de­cyzji (uchwał),
    • obowiązani są do naprawienia – na ogólnych zasadach prawa – szkody wyrządzonej swoim postępowaniem.
 • 34
  1. Organy MKZP przestrzegają następujących zasad porządkowych:
 • do prawomocności uchwał organów wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków, delegatów,
 • w razie braku wymaganej liczby obecnych członków – posie­dzenie powinno być przeprowadzone w drugim terminie, nie później niż do 14 dni od pierwszego i jest uprawnione do podejmowania uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków z wy­jątkiem uchwał dotyczących Statutu oraz likwidacji MKZP,
 • uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, a w sprawach uchwalenia Statutu oraz likwidacji MKZP – wię­kszością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów,
  • decyzje w sprawach bieżących (świadczeń, członkostwa itp.) podejmowane są przez zespoły robocze (dwu lub więcej człon­ków) – większością głosów,
  • z przebiegu posiedzeń:
   1. organów – sporządza się zwięzły protokół, który podpisu­je przewodniczący i sekretarz,
   2. zespołów roboczych – sporządza się – zależnie od potrzeb – protokół lub notatkę, które
    podpisują wszyscy członko­wie zespołu.
 1. Szczegółowe zasady postępowania, m.in. tryb podejmowania uchwał i decyzji oraz podpisywania dokumentów i pism w zakresie dzia­łania Zarządu MKZP zarządów oddziałów, ustala Zarząd MKZP

 

 

 1. Fundusze MKZP.

 • 35

Na prowadzenie swej działalności MKZP posiada następujące, wyod­rębnione fundusze:

 • fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy – „A”,
 • fundusz zapomogowy – „B”,
 • fundusz rezerwowy – „C”,
 • fundusz pośmiertny – „D”.
 • 36
  1. Fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy „A” – powstaje z człon­kowskich wkładów oszczędnościowych i przeznaczony jest na udzielanie pożyczek.
  2. Członkowskie wkłady oszczędnościowe:
 • powstają z obowiązkowych wpłat miesięcznych (§ 6 ust. 1 pkt. 2) i dodatkowych wpłat dobrowolnych (§ 7 pkt. 1 lit. a) ,
 • zapisywane są na imiennym rachunku (koncie) członka MKZP.
  1. Kwoty obowiązkowych wpłat miesięcznych pracowników potrącane są przez spółki (§ 2 ust.1 pkt. 2) z ich wynagrodzeń za pracę lub z zasiłku choro­bowego i przelewane na rachunek MKZP.
  2. Członek MKZP któremu spółka (§ 2 ust.1 pkt. 2) nie potrąciła kwoty obowiązkowej wpłaty lub potrąciła w niepełnej wysokości, wpłaca pełną kwotę lub różnicę do brakującej pełnej kwoty w kasie lub na rachunek MKZP. W takim samym trybie dokonywane są przez zainteresowanych również inne wpłaty na rzecz MKZP.
  3. Wpłaty określone w ust. 4 powinny być dokonywane bieżąco, do ostatniego dnia każdego miesiąca za ten miesiąc.
 • 37
 1. Fundusz zapomogowy „B” powstaje:
  • z odpisów funduszu rezerwowego MKZP,
  • z subwencji, darowizn i innych wpływów.
   1. Fundusz zapomogowy przeznaczony jest na zapomogi o charakterze jednorazowej pomocy

       bezzwrotnej.

 • 38
 1. Fundusz rezerwowy „C” powstaje:
  • z wpłat wpisowego dokonywanych przez członków wstępujących do MKZP (§ 6 ust.1 pkt.1),
  • z niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich (§ 13),
  • z odsetek i kosztów zasądzonych przez sąd na rzecz MKZP i innych wpływów nadzwyczajnych (§ 24 pkt. 3 lit. c),
 • z oprocentowania środków MKZP na rachunku bankowym oraz odsetek od lokat terminowych.
  1. Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na:
   • pokrycie szkód, strat i wydatków (§ 24 pkt. 3 lit. b i § 28 pkt. 4 lit. c),
   • zwroty wkładów w przypadku określonym w ust.3,
   • odpis na fundusz zapomogowy – w wysokości określonej przez Walne Zebranie Delegatów
    (§ 24 pkt. 3 lit. c)
   • pokrycie prowizji i opłat za czynności związane z prowadzeniem rachunku płatniczego
    1. Wkłady członkowskie przeniesione na fundusz rezerwowy:
   • mogą być wypłacone ich właścicielom w ciągu 10 lat od ich przeniesienia na ten fundusz,
   • nie pobrane w ciągu 10 lat przechodzą na własność MKZP.
 • 39
  1. Fundusz pośmiertny „D” – powstaje:
   • z miesięcznych składek na ten fundusz (§ 6 ust.1 pkt. 3),
   • z odsetek od lokaty środków,
 • z innych wpływów (np. darowizn przeznaczonych na ten fun­dusz) .
  1. Fundusz pośmiertny przeznaczony jest na cele określone w § 4 pkt. 3.
  2. Wnoszenie miesięcznych składek na fundusz pośmiertny odbywa się według zasad określonych
   w § 36 ust. 3-5.
  3. W razie niezapłacenia składki w trybie określonym w § 36 ust. 3-5, MKZP potrąca należną z
   tego tytułu kwotę z nieobcią­żonej zadłużeniem części wkładu oszczędnościowego uprawnione­go członka.
 • 40

Środki pieniężne MKZP przechowywane są na rachunku bankowym i na lokatach terminowych oraz w kasie MKZP.

V.  Udzielanie pożyczek

 • 41
 1. MKZP udziela pożyczek krótko i długoterminowych.
 2. Pożyczka:
  • krótkoterminowa podlega jednorazowej spłacie z najbliższe­go wynagrodzenia lub zasiłków o których mowa w przepisach odrębnych
  • długoterminowa udzielana jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.
 1. Niespłacenie pożyczki krótkoterminowej przez pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym,
  macierzyńskim lub wy­chowawczym oraz przez emeryta i rencistę – w ciągu dwóch mie­sięcy –
  powoduje potrącenie jej z wkładu członkowskiego.
 2. Pożyczki nie są oprocentowane.
 3. Podpisana UMOWA POŻYCZKI będzie wydawana pożyczkobiorcy

      (kserokopia potwierdzona za zgodność)

 

 • 42
 1. Wysokość pożyczki krótkoterminowej określa Walne Zebranie Delegatów.
  1. Wysokość pożyczki długoterminowej nie może przekroczyć:
   • dla pracownika (z wyjątkiem wymienionych w pkt. 2), emeryta i rencisty – trzykrotnej wysokości aktualnego stanu jego wkładu członkowskiego, przy czym w przypadku emeryta i rencisty do wysokości zapomogi pośmiertnej za ubezpieczonego powiększonej o kwotę jego aktualnego wkładu,
 • dla pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym – dwukrotnej wysokości aktualnego stanu jego wkładu członkowskiego,

w każdym przypadku maksymalnej wysokości ustalonej przez Wal­ne Zebranie Delegatów.

 • 43
  1. Nowej pożyczki długoterminowej można udzielić dopiero po spłaceniu pożyczki poprzednio
  2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych wydarzeniami losowy­mi (stosownie udokumentowanymi), może być przyznana członkowi, który nie spłacił w całości poprzedniej pożyczki, nowa pożyczka – pod warunkiem, że z no­wej pożyczki zostaje potrącona niespłacona część poprzedniego zadłużenia, a wysokość zadłużenia nie przekracza posiadanego wkładu. Udzielona w tym trybie pożyczka może być przyznana dwukrotnie. Kolejna trzecia pożyczka – musi być spłacona w
   całości.
  3. Pracownikowi, który nie spłacił jeszcze pobranej pożyczki – długoterminowej, może być udzielona pożyczka krótkoterminowa z tym, że przypadająca do spłaty suma tej pożyczki i mie­sięcznej raty pożyczki długoterminowej nie powinna przekra­czać 50% miesięcznego wynagrodzenia.
  4. Pożyczka krótkoterminowa może być udzielona sześć razy w roku, nie częściej jednak niż raz na dwa miesiące, po spłaceniu poprzedniej.
  5. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych zdarzeniami losowymi, spłacenie zadłużenia może nastąpić poprzez:
 • dokonanie wpłaty gotówką w kasie MKZP,
 • pokrycie zadłużenia posiadanymi wkładami, przy czym pozostały w MKZP wkład, nie może być mniejszy niż wymagany podstawowy wkład oszczędnościowy dla pracownika (§ 14 ust.1) lub minimalny dla emeryta i rencisty (§ 6 ust.1 pkt. 1).

Przy dokonaniu spłaty zadłużenia gotówką nie obowiązuje okres karencji w udzieleniu nowej pożyczki. Przy spłacie zadłużenia  wkładami, lub na konto bankowe , udzielenie nowej pożyczki może nastąpić po 1 miesięcznym okresie karencji.

 • 44
 1. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na ustalo­nym formularzu i zawierać m.in.:
  • zobowiązanie spłaty w terminach i ratach ustalonych w de­cyzji, jak również zobowiązanie do płacenia w kasie MKZP rat pożyczek, składek itp., w przypadku gdy pracodawca nie może potrącić ich z wynagrodzenia w związku z ograniczeniami wynikającymi z przepisów dot.
   minimalnej kwoty jaką pracodawca musi wypłacić pracownikowi,
  • zgodę na:
   1. potrącenie rat (spłat) pożyczki z wynagrodzenia, za­siłku chorobowego i innych należności od pracodawcy,
   2. natychmiastowe spłacenie pozostałego zadłużenia w razie wygaśnięcia członkostwa w MKZP (§ 10),
  • jeśli kwota pożyczki przekracza wysokość wkładu oszczęd­nościowego pożyczkobiorcy – oświadczenie dwóch poręczycie­li, że zgadzają się na potrącenie im z wkładów i wynagro­dzenia za pracę (zasiłku chorobowego) – na warunkach usta­lonych dla dłużnika – poręczonej pożyczki w razie niespła­cenia jej przez dłużnika,
  • numer konta bankowego pożyczkobiorcy w celu umożliwienia przelewu kwoty pożyczki bezpośrednio na konto.
   1. Poręczycielami pożyczek:
  • mogą być;
   1. osoby wykonujące pracę zarobkową spółkach (§ 2 ust.1 pkt.2), na pod­stawie umowy
    o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony,
   2. Przynajmniej jeden z poręczycieli musi należeć do MKZP i płacić składki na wkłady
   3. Świadczy pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy
   4. Umowa lub inny akt , na podstawie których osoba wykonująca pracę zarobkową świadczy pracę , zostały zawarte co najmniej na okres spłaty pożyczki przez członka MKZP
   5. Stosunek pracy łączący ją z pracodawcą nie został wypowiedziany
   6. Nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy , chyba że między małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa
   7. Poręczyciel  wyraża zgodę na potrącanie z przysługującego mu od pracodawcy wynagrodzenia lub zasiłku zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej członkowi KZP.
 • nie mogą być:
 1. członkowie Zarządu MKZP oraz Ko­misji Rewizyjnej,
 2. pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy, urlopu bez­płatnego, macierzyńskiego i wycho- wawczego, jak również emeryci i renciści,
 3. osoby prowadzące obsługę rachunkową i kasową MKZP.
  1. Pożyczka krótkoterminowa nie wymaga poręczenia spłaty, jeżeli członek MKZP nie posiada zadłużenia lub jeśli je posiada, to do wysokości swojego członkowskiego wkładu oszczędnościowego.
   W innym przypadku, jeśli posiada zadłużenie ponad wysokość wkładu, pożyczka krótkoterminowa wymaga poręczenia przez jednego członka MKZP, z zastrzeżeniem ust. 2.
 • 45
  1. Członek MKZP może być jednocześnie poręczycielem tylko dwóch pożyczek.
  2. Zarząd MKZP wstrzymuje wypłatę wkładów oszczędnościowych poręczycielom pożyczek,
   których członkostwo wygasło (§ 10), je­żeli dłużnik, któremu udzielili poręczenia, nie spłaca
   zadłużenia (§ 44 ust. 1 pkt. 3).
  3. W razie śmierci członka MKZP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli zobowiązania.
 • 46
  1. O udzieleniu pożyczek, ustaleniu ich wysokości i okresu spła­ty decydują zarządy oddziałów (§ 29)
  2. Przy podejmowaniu decyzji, zarząd oddziału kieruje się wy­tycznymi określonymi w §§ 3 i 29 ust. 2 pkt. 2 lit. b.
  3. Decyzję w sprawie udzielenia pożyczek powinny być podjęte nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  4. Członkowie zarządów oddziałów, którzy są poręczycielami nie mogą decydować o udzieleniu pożyczki oraz o ustaleniu jej wysokości i okresu spłaty.
 • 47
  1. Udzielona pożyczka podlega spłacie w sposób (ilość, wysokość i terminy) określony w decyzji.
  2. Spłata pożyczek dokonywana jest w trybie określonym w § 36, tj. w taki sam sposób jak wnoszenie wpłat na fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy.
  3. Pożyczka podlega spłacie w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały o likwidacji MKZP.
 • 48
  1. W przypadkach uzasadnionych wydarzeniami losowymi, Zarząd MKZP – na wniosek zadłużonego członka – może:
 • odroczyć spłatę pożyczki długoterminowej, najwyżej jednak dwukrotnie i łącznie na okres do
  6 miesięcy,
 • obniżyć wysokość miesięcznych rat pożyczki tak jednak, aby okres spłaty wynosił najwyżej
  36 miesięcy.
 1. Jeżeli zadłużenie przewyższa wysokość wkładu oszczędnościowego członka, wniosek określony w ust. 1 powinien zawierać zgodę poręczycieli.
 • 49

W razie wystąpienia członka (§ 10 ust.1 pkt.1) lub jego wykluczenia z MKZP (§ 10 ust.1 pkt.3),
spłata zadłużenia:

 • jest natychmiast wymagalna, niezależnie od warunków ustalo­nych przy udzielaniu pożyczki,
 • jest przeprowadzana w drodze:
  1. zaliczenia członkowskiego wkładu oszczędnościowego na rachunek zadłużenia ,
  2. pokrycia w dalszej kolejności z wynagrodzenia i innych należności przysługujących od
   pracodawcy,
  3. potrącenia ewentualnej reszty z wynagrodzenia i wkładów poręczy­cieli.
 • 50
  1. W razie skreślenia z listy członków MKZP w związku z rozwią­zaniem stosunku pracy (§ 10
   1 pkt. 2) ze spółką (§ 2 ust.1 pkt. 2), spłata za­dłużenia jest przeprowadzona w drodze:
 • zaliczenia członkowskiego wkładu oszczędnościowego na ra­chunek zadłużenia,
 • pokrycia reszty zadłużenia w sposób zaproponowany przez dłużnika, zaakceptowany przez poręczycieli i przez Zarząd MKZP.
  1. Jeżeli dłużnik nie spłaca dobrowolnie swego zadłużenia, Zarząd MKZP:
 • pisemnie wzywa dłużnika do uregulowania należności w wyznaczonym terminie i doręcza
  kopię wezwania poręczy­cielom,
 • w razie niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie;
  1. pokrywa zadłużenie z członkowskiego wkładu oszczęd­nościowego i wynagrodzenia
   (zasiłku chorobowego) po­ręczycieli,
  2. występuje do komórki prawnej Spółki (§ 2 ust.1 pkt. 2 lit. a) o dochodzenie na drodze
   sądowej spłaty zadłużenia i ściągnięcia należ­ności.
 • 51

W razie śmierci członka MKZP (§ 10 ust. 1 pkt.1) spłata zadłuże­nia jest przeprowadzana w drodze:

 • zaliczenia członkowskiego wkładu oszczędnościowego na rachu­nek zadłużenia,
 • potrącenia zadłużenia z kwoty zapomogi pośmiertnej przypada­jącej do wypłaty,
 • dochodzenia spłaty pozostałej spłaty zadłużenia od rodziny zmarłego, w pierwszej kolejności od osoby wyznaczonej w deklaracji, a w razie jej braku, od osób wymienionych w § 55 ust.1 pkt. 2,
  w kolejności tam ustalonej.
 • 52

W razie niemożności ściągnięcia zadłużenia, Zarząd MKZP spisuje zadłużenie na straty – w ciężar

funduszu rezerwowego.

 1. Przyznawanie zapomóg.
 • 53
  1. Z funduszu zapomogowego B przyznawane są zapomogi o charakterze jednorazowej pomocy bezzwrotnej:
   • członkom MKZP, którzy znaleźli się w szczególnie trud­nej sytuacji życiowej.
    • upoważnionemu członkowi rodziny zmarłego członka MKZP, jeżeli przemawiają
     za tym wyjątkowe okoliczności, a pomoc materialna w postaci umorzenia zadłużenia
     zgod­nie z § 59 Statutu, jest zdecydowanie niewystarczają­ca.
 1. Gospodarkę środkami funduszu zapomogowego B  prowadzą Zarząd MKZP oraz zarządy

            oddziałów ramach przyznanych limitów (§ 33 ust. 2),

.

 • 54
  1. Zarząd MKZP opracowuje i przedstawia Walnemu Zebraniu Delega­tów plan gospodarki

       funduszem B, określający.:

 • wysokość środków przeznaczonych na jednorazową pomoc bezzwrotną.
 • limity kwotowe na jednorazową pomoc bezzwrotną przyznane zarządom oddziałów i

Zarządowi MKZP w postaci rezerwy, na którą z Funduszu B przeznaczone są środki pochodzące z oprocentowania na rachunkach bankowych ora z odsetek od lokat, środków.

 1. Kwoty jednorazowej pomocy bezzwrotnej właściwe zarządy przyznają najbardziej potrzebującym, na ich wniosek, bądź z własnej inicjatywy, po rozeznaniu sytuacji i stwierdzeniu niezbędności pomocy, szczegółowe zasady określa Regulamin Funduszu Zapomogowego MKZP, stanowiący załącznik do Statutu.
   Przyznawanie zapomóg pośmiertnych
                                    § 55
 1. MKZP przyznaje i wypłaca zapo­mogi pośmiertne w razie śmierci:
  • członka MKZP, który nabył uprawnienie do ich otrzymania (§ 8) ,
  • następujących członków rodziny uprawnionego:
   1. małżonek,
   2. dzieci (w tym martwo-urodzone),
 1. rodzice uprawnionego i jego małżonka,
 2. w przypadku teściów, wypłata zapomogi pośmiertnej ma charakter jednorazowy bez względu na liczbę związków małżeńskich zawartych przez uprawnionego członka MKZP.
  1. Wysokość zapomóg pośmiertnych ustala Walne Zebranie Delegatów.
 •                            56

W zakresie przyznawania zapomóg pośmiertnych obowiązują następu­jące zasady:

 • za małżonka uważa się osobę pozostającą z uprawnionym w formalnym związku małżeńskim i wskazaną w akcie zgonu.
 • za dzieci uważa się:
  1. dzieci własne, dzieci małżonka oraz dzieci przysposobione,
  2. przyjęte na wychowanie i utrzymanie – przed ukończeniem 17 roku życia – wnuki, rodzeństwo
   i inne dzieci, w tym rów­nież w ramach rodziny zastępczej,
 • za dzieci pozostające na wychowaniu i utrzymaniu uważa się dzieci w rozumieniu pkt. 2 :
  1. do ukończenia 16 lat życia,
  2. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia,
  3. bez względu na wiek – w razie ich trwałej niezdolności do pracy i niepobierania renty inwalidzkiej,
   • za rodziców uprawnionego i jego małżonka uważa się również:
    1. ojczyma lub macochę, jeżeli przyczyniali się do wychowania i utrzymania uprawnionego
     w rozumieniu pkt. 2 lit. b,
    2. przybranych rodziców, którzy przysposobili uprawnio­nego lub przyjęli go na wychowanie i utrzymanie – w rozu­mieniu pkt. 2 lit. b,
 • 57
 1. W razie śmierci:

 • osób określonych w § 55 ust. 1 pkt. 2 – uprawnienie do ot­rzymania zapomogi pośmiertnej przysługuje wyłącznie człon­kowi MKZP i nie może być przeniesione ani w drodze działań prawnych ani dziedziczenia,
 • uprawnionego członka MKZP (§ 55 ust. 1 pkt. 1) – zapomogę otrzymuje osoba wyznaczona przez niego w deklaracji (§ 5) .
  1. Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, staje się bezsku­teczne jeżeli osoba wyznaczona zmarła przed śmiercią upraw­nionego, albo umyślnie przyczyniła się do jego śmierci.
  2. Uprawniony może zmienić osobę uprawnioną, dokonując odpowied­niego wpisu w deklaracji.

 

 • 58
 1. Jeżeli w chwili śmierci uprawnionego nie ma osoby wyznaczonej, zapomoga pośmiertna przypada osobom określonym w § 55 ust. 1 pkt. 2 w kolejności tam ustalonej, a w razie braku takich osób MKZP jest zwolniona od wypłaty zapomogi.
 2. Jeżeli jest kilka osób uprawnionych równorzędnie do otrzyma­nia zapomogi, wypłaca się ją w równych częściach.
 • 59
 1. Z przypadającej do wypłaty zapomogi pośmiertnej MKZP potrąca – z wyjątkiem przypadków szczególnie trudnej sytuacji majątko­wej – zadłużenie zmarłego członka, zaległe składki, nieznajdujące pokrycia w jego wkła­dzie oszczędnościowym.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 do wypłaty przypada reszta kwoty zapomogi pośmiertnej.
 • 60
 1. Osoba uprawniona (§§ 57 i 58) występuje do Zarządu MKZP z wnioskiem (na ustalonym formularzu) o wypłatę zapomogi poś­miertnej, przedstawiając akt zgonu oraz dowody stwierdzające swoje uprawnienia do zapomogi.
 2. Podjęcie decyzji oraz wypłata zapomogi pośmiertnej powinny nastąpić najdalej w ciągu 14 dni
  od dnia przedstawienia Za­rządowi MKZP wniosku wraz z dowodami.
 • 61
 1. Zapomogi pośmiertne przysługujące osobom małoletnim lub ubezwłasnowolnionym wypłacane
  są do rąk ich prawnego opie­kuna.
 2. Roszczenia o zapomogi pośmiertne przedawniają się z upływem:
  • 12 miesięcy od daty zgonu uzasadniającego przyznanie zapo­mogi,
  • 6 miesięcy od daty przyznania zapomogi przez Zarząd MKZP – w razie jej niepodjęcia.
   1. W przypadkach szczególnych, wynikających z poważnych przyczyn uniemożliwiających dotrzymanie warunków ust. 2, Zarząd MKZP – na uzasadniony wniosek osoby zainteresowanej – może podjąć decyzję o przyznaniu zapomogi pośmiertnej mimo przekroczenia ustalonych terminów.
   2. MKZP jest zwolniona od obowiązku dalszych wypłat, jeżeli wyp­łaciła w dobrej wierze zapomogę pośmiertną do rąk osoby, ma­jącej wg przedłożonych dowodów uprawnienie do jej otrzymania
    nawet, gdy okaże się, że zgłaszająca się później osoba posia­da równorzędne lub większe
 • 62

Decyzje w sprawach o przyznanie zapomóg pośmiertnych wydawane są przez zespoły robocze
Zarządu MKZP. Od decyzji tych służy odwo­łanie, do Zarządu MKZP w ciągu 14 dni od podania decyzji do wiadomości uprawnionego. Decyzja Zarządu MKZP jest ostateczna.

 • 63
 1. MKZP pokrywa z fundu­szu pośmiertnego koszt zakupu wiązanki dla zmarłego członka MKZP (uprawnionego do zapomóg pośmiertnych).
 2. Wysokość kwoty na zakup wiązanki (ust.1) ustala okresowo Za­rząd MKZP – w dostosowaniu
  do cen kwiatów.
 3. Wypłata pieniędzy na zakup wiązanki dokonywana jest w nastę­pującym trybie:
  • zarząd właściwego oddziału zawiadamia na piśmie Zarząd MKZP o śmierci członka, wnioskując wypłatę zaliczki,
  • Zarząd MKZP podejmuje decyzję i zleca wypłatę,
  • zarząd oddziału organizuje zakup wiązanki i złożenie jej na grobie zmarłego, a następnie przedstawia Zarządowi MKZP rachunek za wiązankę i rozlicza się z pobranej zaliczki.
VII.         Rachunkowość MKZP
 • 64

 

 

 • 65
  1. Bilans MKZP podpisuje Zarząd MKZP, kierownik komórki księgowości sprawującej obsługę rachunkowo-kasową MKZP oraz Ko­misja Rewizyjna MKZP – po przeprowadzeniu kontroli.
   Protokół Komisji z kontroli bilansu i działalności MKZP zostaje dołą­czony do bilansu.
  2. Bilans roczny podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie De­legatów.
  3. Sprawozdanie finansowo-statystyczne MKZP przesyłane jest do wiadomości związkom zawodowym.
 • Likwidacja MKZP

 

 • 66
  1. MKZP przechodzi w stan likwidacji na mocy uchwały Walnego Ze­brania Delegatów:
   • podjętej większością 2/3 głosów delegatów i przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów,
   • określającej sposób i termin likwidacji oraz ustalającej przeznaczenie pozostałych środków
    finansowych lub sposób pokrycia niedoboru,
   • powołującej komisję likwidacyjną – w składzie ok. 20 osób – do przeprowadzenia likwidacji.
    1. Likwidacja ma na celu ukończenie spraw bieżących, spłatę zo­bowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności. Powinna być ona za­kończona w ciągu 6 miesięcy od podjęcia uchwały; termin ten może być przesunięty o dwa miesiące przez komisję likwidacyj­ną.
    2. Z dniem powzięcia uchwały o likwidacji MKZP zaprzestaje się przyjmowania wpłat na członkowskie wkłady oszczędnościowe, wypłaty pożyczek i zapomóg (o charakterze jednorazowej pomocy bezzwrotnej), jak również przyjęć nowych członków.
 • 67
 1. Do działalności komisji likwidacyjnej mają zastosowanie odpo­wiednie przepisy Statutu dotyczące działalności Zarządu MKZP.
 2. Uchwałę o likwidacji MKZP, z podaniem składu komisji i miej­sca jej pracy, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu do zgłoszenia roszczeń wierzycieli należy podać do wiadomości członków oraz ogłosić w prasie.
 • 68

Na zasadach określonych w §§ 66 i 67 może być przeprowadzona likwidacja jednej z form działalności, prowadzonych przez MKZP (§ 4).

 1. Ochrona Danych Osobowych

 

 1. Przetwarzanie przez MKZP danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w MKZP, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń, następuje na podstawie zgody udzielonej w formie oświadczenia członka MKZP, osoby uprawnionej lub poręczyciela.
 2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez zarząd. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy oraz ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przetwarzane w postaci papierowej lub elektronicznej.
 4. Pozostałe zapisy o ochronie danych osobowych zawarte są w ustawie z dn.11.08.2021r Kasach Zapomogowo pożyczkowych w art. 43Poz

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 

 • 69

Niniejszy Statut MKZP został uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów w dniu 24 Marca 2023 r.

 • 70

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

                                                                            Przewodniczący Zarządu MKZP

                                                                 Przy ArcelorMittal Poland S.A w Krakowie

                                                                                        Mirosław Kopeć

Załącznik do Statutu MKZP przy ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie

R E G U L A M I N

FUNDUSZU ZAPOMOGOWEGO MKZP

(§ 4 pkt. 2 i § 53 ust.1 pkt. 1 Statutu MKZP)

 1. Fundusz zapomogowy tworzony w MKZP przy ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie jest przeznaczony na udzielanie pomocy finansowej w postaci zapomóg bezzwrotnych, zwanych dalej zapomogami, które przyznawane są członkom MKZP spełniającym warunki określone w ust. 2
 1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie im zapomogi bezzwrotnej, są członkowie MKZP przy ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie, którzy:
  • są jej członkami od co najmniej dwóch miesięcy,
  • posiadają członkowski wkład oszczędnościowy w wysokości co najmniej wkładu minimalnego,
  • nie zalegają z opłatami względem MKZP (wnoszonymi przez pracodawcę lub wpłacanymi
   samodzielnie na konto lub do kasy MKZP),
  • zostali dotknięci wydarzeniami losowymi, określonymi w ust. 3 Regulaminu.
 1. Zapomoga (ust. 2) może być przyznana przez Zarząd MKZP uprawnionemu członkowi MKZP, który:
 • uległ ciężkiemu wypadkowi w pracy lub poza nią,
 • zapadł na chorobę nieuleczalną lub przewlekłą,
 • cierpi na chroniczne schorzenie, wymagające ciągłego leczenia w specjalistycznych placówkach służby zdrowia,
 • przeszedł skomplikowaną (ciężką) operację (szczególnie kosztowną) ratującą życie lub zdrowie,
 • został dotknięty klęską żywiołową (powódź, pożar i inne),
 • ma nakazane przez lekarza zażywanie drogich leków, stosowanie protez lub innych przedmiotów niezbędnych do normalnego życia,
 • posiada rodzinę, w której jest ciężko chory członek rodziny, dziecko wymagające specjalnej troski i inne,
 1. Podstawę do przyznania zapomogi stanowi wniosek umotywowany i złożony przez członka MKZP, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez członka jego rodziny, udokumentowany załącznikami, jak: zaświadczenia lekarskie, stwierdzającymi fakty zawarte we wniosku oraz pisemne potwierdzenie zarządu oddziałowego, iż znana jest mu trudna sytuacja życiowa członka MKZP starającego się o zapomogę.
 1. Decyzje o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd MKZP w składzie który wpisywany jest do księgi  pracy Zarządu, z podaniem wysokości przyznanej zapomogi.
 1. Decyzja Zarządu (umotywowana) odmawiająca przyznania zapomogi, może być powtórnie rozpatrywana przez Prezydium MKZP. Posiedzenie Prezydium w tej sprawie powinno odbyć się nie później niż w okresie jednego miesiąca od daty decyzji odmownej.
 1. Decyzja Prezydium MKZP odmawiająca przyznania zapomogi jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
 1. Minimalna zapomoga nie może być niższa niż wkład minimalny.
 1. Maksymalną wysokość zapomogi ustalają zarządy oddziałowe MKZP w ramach posiadanego
 1. O zapomogę można ubiegać się nie częściej niż jeden raz w roku.

 

 

 1. Każdy wniosek o zapomogę musi być rozpatrzony przez Zarząd MKZP w ciągu jednego miesiąca od daty jego otrzymania.
 1. Suma przyznanych przez Zarząd MKZP zapomóg dla danego zarządu oddziału, nie może przekroczyć kwoty zgromadzonej na funduszu zapomóg na dany rok kalendarzowy.
 1. Zapomogi, przyznane i niewypłacone uprawnionym członkom MKZP do końca danego roku
  kalendarzowego, nie mogą być wypłacone w roku następnym. W takiej sytuacji uprawniony ma prawo ubiegać się o zapomogę ponownie w następnym roku.
 1. W wyjątkowych przypadkach, jeśli wkład członkowski ubiegającego się o zapomogę członka MKZP jest niższy niż wkład minimalny, wówczas Zarząd MKZP ma prawo, przy podejmowaniu decyzji pozytywnej, do potrącenia z udzielonej zapomogi kwoty niezbędnej w celu uzupełnienia wkładu członkowskiego do wysokości wkładu minimalnego.
 1. Zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty upoważniające do otrzymania zapomogi przedawniają się po upływie sześciu miesięcy od daty zdarzenia, na które zostały wystawione.
 1. Rachunki imienne z aptek na zakup drogich leków nie są dokumentem stwierdzającym konieczność zażywania drogich leków. Respektowane przez Zarząd MKZP będą zaświadczenia lekarskie wydawane przez lekarza (również w języku łacińskim), na życzenie osoby uprawnionej, starającej się o zapomogę.

                                                                            Przewodniczący Zarządu MKZP

                                                                 Przy ArcelorMittal Poland S.A w Krakowie

                                                                                        Mirosław Kopeć

Masz pytania? Porozmawiajmy

Godziny otwarcia kasy:

Poniedziałek od 9.00 – 15.30
Wtorek od 8.00 – 14.30
Środa nieczynne
Czwartek od 8.00 – 14.30
Piątek nieczynne
Przerwa śniadaniowa 11.20-11.40

Godziny otwarcia Księgowości:

Poniedziałek od 9.00-15.30
Wtorek od 8.00-14.30
Środa od 8.00-14.30
Czwartek od 8.00- 14.30
Piątek od 8.00-14.30
Przerwa śniadaniowa 11.20-11.40

  Jak dojechać?

  Przystanek Kombinat
  Linie autobuswe139,138,142,172,174 .
  Linie tramwajowe 4,10,,21,22.